A Helyi Választási Iroda közleménye

Ügyiratszám: PKÖH/21-4/2023

Tárgy: Sajókápolna község Önkormányzata Képviselőtestülete megválasztandó tagjai számának megállapítása 

Sajókápolna Helyi Választási Iroda Vezetőjének 3/2023. (X. 24.) számú határozata 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése által meghatározott feladat- és hatáskörben eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása során Sajókápolna község Önkormányzata Képviselőtestületének megválasztandó tagjainak száma: 4

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a Képviselőtestületnek

A határozat a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Sajókápolnai Kirendeltség 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. szám alatt található hirdetőtábláján 2023. október 24. napjától 3 napra, továbbá Sajókápolna község hivatalos honlapján (www.sajokapolna.hu) közzétételre kerül

Határozatom ellen jogszabálysértésre hivatkozással a Helyi Választási Bizottsághoz (3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.) címzett, de a Helyi Választási Irodához (3777 Parasznya, Rákóczi F. u. 23.) benyújtott kifogásnak van helye

A határozat ellen kifogást nyújthat be a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet

A kifogást írásban lehet benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. október 27. napján 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. A határidő jogvesztő

A kifogásnak tartalmaznia kell 

  1. a) a jogszabálysértés megjelölését
  2. b) a jogszabálysértés bizonyítékait, és 
  3. c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét
  4. d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásbavételi számát

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét

székhely: 3777 Parasznya, Rákóczi F. u. 23. 

Tel: 48/521-033;

e-mail: korjegyzoseg.parasznya@parisat.hu 

 

INDOKOLÁS 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 3. §a értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1jei lakosságszáma alapján kell meghatározni

Az Övjt. 4. §a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település rendszerben egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma

  1. a) 100 lakosig 2 fő 
  2. b) 1.000 lakosig 4
  3. c) 5.000 lakosig 6 fő 
  4. d) 10.000 lakosig 8 fő. 

egyéni listás választási 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (1) bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választást megelőző évben október 15ig átadja a települések, a vármegyék, illetve a főváros lakosságszámának szeptember 1jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével

A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a helyi választási iroda az általános választást megelőző évben október 31ig határozatban állapítja meg a képviselőtestület megválasztandó tagjainak számát

A Nemzeti Választási Iroda 2023. október 13ai adatközlése alapján Sajókápolna település lakosságszáma 2023. szeptember 01. napján 377

A fentiek alapján Sajókápolna Község Képviselőtestület megválasztandó tagjainak számát a határozat rendelkező részében foglaltak szerint állapítottam meg

– 

A határozat elleni kifogást mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó a közzététel kezdetétől, 2023. október 24tól számított 3 napon belül kell benyújtani. A Ve. 210. §a szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10.§ (1)(3) bekezdése rendelkezik

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pont, a Ve. 306.§án, az Övjt. 3.§án és a 4. §án, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 208. §, 210. § és 212. § rendelkezésein alapul

A Helyi Választási Iroda vezetőjének hatásköre a Ve. 66. § (3) bekezdésén, valamint 306. § (2) bekezdéséén alapul

Parasznya, 2023. október 24

 

Orbán Andrea
jegyző 
Helyi Választási
Iroda Vezetője 
székhely: 3777 Parasznya,
Rákóczi F. u. 23
Tel: 48/521-033;
email: korjegyzoseg.parasznya@parisat.hu 

A közlemény nyomtatható formája elérhető >>ITT<<

 

Kategória: Hírek | A közvetlen link.